IFS-kum

BASAL IFS-kum.

IFS betyr  «InFiltrasjonsSandfang». Ideen bak denne løysinga er at vatnet som kjem inn i sandfangkummen skal førast ned i grunnen via dykka overløpsrør  og slammet skal  fangast opp i kummen.

Vi har erfaring med at den vert etterspurt  der det er vanskeleg å få til vanleg avrenning  frå sandfang  med bakgrunn i  høgdeforhold og mangel på kapasitet på andre overvannsrør i grunnen. Ein anbefalar at det vert lagt inn nødoverløp slik at ein ikkje er totalavhengig av at alt vatnet skal tilførast  infiltrasjonsmassane.

Det er svært viktig at omfyllingsmassane er egna for infiltrasjon. Vedlikehald av sandfang i form av tømming av slam er minst like viktig som ved tradisjonelle kummar.  Behovet for tømming vil variere med lokale forhold.

Last ned